Menu Content/Inhalt
首頁 arrow 釣遊 arrow 外礁釣遊 arrow 十六斤九黃立倉

誰在線上

線上沒有任何訪客

線上人數

我們有 4 位訪客在線上
十六斤九黃立倉 列印 E-mail
作者 電波釣魚網   
1999/11/03, 星期三
十 六 斤 九 黃 立 倉 

?
呢 張 相 就 係 肥 仔 阿 Fred 周 圍 派 
浮 游 磯 釣 中 黃   艷 照


 
通 常 想  點 煙 一 刻 , 就 是 中 魚 之 時 ! 努 力 啊!  肥 仔! 
真 係 要 訓 晒 身 喎! 魚尾成個V字手勢!

 
日 期 :  1999 年 10 月 31 日
釣 點 :  箝 虫 尾
釣 手 :  阿 Fred 

OSF 釣 友 阿 Fred  箝 虫 尾 中  條 勁  .  大 家 鎮 定  聽住 ......  係 十 六 斤 九    黃   .  已 經 影
 相 同 埋 做  魚 拓  . 

到 底 阿 Fred 係 用 石 鯛 竿 定 係 用 磯 竿 上 條 黃  
 呢 ?  如 果 用 磯 竿 ,   又 用 幾 多 號 竿 呢 ? 條魚 玩  幾 耐 先 上 到 水 呢 ? 條 魚 有 幾 多 cm x 幾 多 cm 大 呢 ? 用撘  定 撈 箕 上 呢 ?? 十 六 斤 幾 真 係 好 恐 佈 呀 !

據 Joey 用 電 話 訪 問 當 時 人 阿 Fred ,  條 魚 有 90cm
長, 搞 左 佢 成 30 分 鐘 , 走 成 一百 米 水 , 先 可 以 用 兩 支 撈箕 撈 上 . 用 磅 秤 係 10kg, 換 番 做 斤 就 大 概 十 六 斤 九 啦. 

佢 釣 組 係 (唔 好 嚇 親 呀 聽 到 ), 一 號 磯 竿 , 三 號 主 , 二 號賴, 3b 波, 3b 鉛, 釣 棚 三 噚 .  3000LB 絞. 用 兩 只 南 極  蝦做 餌.  條 魚 真 係 死 得 好 唔 抵!

起 魚 時 一 共 有 七 個 人 見 証!  基 本 上 已 經 是 有 魚 拓 及影 相 的 香 港 記 錄 !  (沒 有 証 據 除 外)


 
鳴  謝 :    釣 友 Fred 提 供 圖 片 
 
 
< 前一個   下一個 >